Baş Dönmesi Strese Bağlı Olabilir!

Sağlıklı Yaşam

Baş Dönmesi Strese Bağlı Olabilir!

Uzmanlar strese bağlı baş dönmesinin insan hayatını tahmin edilenden çok daha fazla etkilediğine dikkat çekiyor. Peki, stres yani zorlanma ortamından kurtulmak için neler yapmalıyız?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Atalay,  stresin hem biyolojik hem de zihinsel yapıyı olumsuz etkilediğini belirterek “Açlık, yorgunluk gibi bir nedenle başı döndüğü zannedilen kişi aslında son günlerde yaşadığı bir stresin etkisinde olabilir” diyor.

Bi­yo­lo­jik, psi­ko­lo­jik ve sos­yo­lo­jik ola­rak bü­tün­sel bir sis­tem olan in­san vü­cu­du sü­rek­li de­ği­şen iç-dış ko­şul­la­ra uyum sağ­la­yan bir den­ge için­de ya­şa­mı­nı sür­dü­rü­yor. Bu den­ge­nin bo­zul­ma­sı ise onun bi­yo­lo­jik, psi­ko­lo­jik ve/ve­ya top­lum­sal bü­tün­lü­ğü­ne za­rar ver­me ris­ki ta­şı­yan olay­lar so­nu­cu or­ta­ya çı­kı­yor.

Ye­di­te­pe Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si Psi­ki­yat­ri Uz­ma­nıYrd. Doç. Dr. Ha­kan Ata­lay,  in­san vü­cu­dun­da den­ge­nin bo­zul­ma­sı so­nu­cu or­ta­ya çı­kan zor­lan­ma ya­ni stres ha­li­nin so­nuç­la­rı hak­kın­da şun­la­rısöy­lü­yor: “Stres ya­ni zor­lan­ma ha­li, bi­yo­lo­jik, psi­ko­lo­jik ve top­lum­sal ko­run­ma yol­la­rı­nı ha­re­ke­te ge­çi­rir. Bi­yo­lo­jik dü­zey­de, mik­rop ve ben­ze­ri teh­li­ke­le­re kar­şı ba­ğı­şık­lık sis­te­miy­le; psi­ko­lo­jik dü­zey­de, bas­tır­ma, akıl­cı­laş­tır­ma, in­kar et­me vb. sa­vun­ma me­ka­niz­ma­la­rıy­la; top­lum­sal dü­zey­de, ai­le, grup, ulus, gi­bi çe­şit­li ör­güt­len­me­ler­le in­san ken­di­ni ko­ru­ma­ya ça­lı­şır.
Ör­ne­ğin, böb­re­küs­tü be­zin­den ad­re­na­lin ve kor­ti­zol sal­gı­la­nır. Bu mad­de­ler ka­na ka­rış­tık­la­rın­da kal­bin da­ha güç­lü ve hız­lı bir şe­kil­de at­ma­sı­nı, ak­ci­ğer­le­rin da­ha de­rin­den ve hız­lı ne­fes alıp ver­me­si­ni sağ­lar­lar.  Kan şe­ke­ri­miz yük­se­lir, göz­be­bek­le­ri­miz bü­yür. Bun­lar teh­li­key­le da­ha iyi ba­şa çı­ka­bil­mek için ge­liş­tir­di­ği­miz yol­lar­dır. Böy­le bir du­rum­da en ha­ya­ti ka­rar­la­rı he­men ver­me­si ge­re­ken bey­ne da­ha faz­la kan ve ok­si­jen gi­der.

İş or­ta­mı (me­kân, mes­lek­taş­lar­la iliş­ki­ler, amir­ler­le ça­tış­ma­lar vb.), eko­no­mik so­run­lar, ai­le me­se­le­le­ri, tra­fik, ba­rın­ma bi­çim­le­ri gi­bi mo­dern ha­yat­ta sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan du­rum­lar stres şart­la­rıoluş­tur­duk­la­rın­dan, mo­dern ha­yat­ta stre­sin ge­nel­lik­le bir sü­rek­li­lik ka­zan­dı­ğı söy­le­ne­bi­lir. Sü­rek­li stres al­tın­da ya­şa­mak, vü­cu­dun sü­rek­li te­tik­te ol­ma­sı­nı ge­rek­tir­di­ğin­den, stre­se kar­şı oluş­tu­ru­lan ge­çi­ci me­ka­niz­ma­lar ka­lı­cı­laş­ma­ya ve bu­nun so­nu­cun­da da bir ta­kım be­den­sel ha­sar­lar oluş­ma­ya baş­lar. Öy­le ki, ba­zen du­rup du­rur­ken, or­ta­da bir şey yok­ken aşı­rı ge­ri­len sis­te­min zem­be­re­ği bo­şa­lır ve yan­lış alarm ver­me­ye baş­lar. Ör­ne­ğin, ki­şi­nin du­rup du­rur­ken kal­bi çarp­ma­ya, ne­fes alıp ver­me­si hız­lan­ma­ya, el­le­ri ve ayak­la­rın­dan ka­nı çe­kil­me­ye ve ba­şı dön­me­ye baş­lar.
Bu be­lir­ti­ler or­ta­da bir so­run yok­ken mey­da­na çık­tık­la­rın­dan, ki­şi ken­di­si­ne bir şey ol­du­ğu­nu dü­şü­ne­rek kalp kri­zi/be­yin ka­na­ma­sı ge­çi­re­ce­ği­ni sa­na­bi­lir ve he­men has­ta­ne­ye baş­vu­rur. Bu du­rum, son yıl­lar­da sık­lık­la teş­his edil­me­ye baş­la­nan pa­nik bo­zuk­lu­ğu­nu an­lat­mak­ta­dır. Kalp çar­pın­tı­sı, ne­fes alıp ve­rir­ken ha­va aç­lı­ğı çek­mek gi­bi baş dön­me­si de pa­nik bo­zuk­lu­ğun ve­ya o dü­ze­ye ulaş­ma­mış kay­gı atak­la­rı­nın be­lir­ti­si ola­bi­lir.”

Duy­gu­la­rı­nı ifa­de ede­me­yen­ler be­den­sel be­lir­tiy­le tep­ki ve­ri­yor. Özel­lik­le duy­gu­sal ça­tış­ma­la­rı­nıifa­de et­mek­te/di­le ge­tir­mek­te güç­lük çe­ken ki­mi in­san­lar­da psi­ko­lo­jik so­run­la­rın ba­zen ken­di­si­ni be­den­sel be­lir­ti­ler şek­lin­de or­ta­ya koy­du­ğu­nu be­lir­ten Dr. Ha­kan Ata­lay, bu du­ru­mu şöy­le açık­lı­yor: “Bu tür du­rum­lar­da ge­nel­lik­le her­han­gi bir ne­den­le be­den­sel ola­rak ya­şa­nan ola­ğan­dı­şı bir be­lir­ti, duy­gu­sal ça­tış­ma­la­rın bağ­lan­dı­ğı bir be­lir­ti­ye dö­nü­şe­rek ol­du­ğun­dan faz­la bir an­lam yük­le­ne­bi­lir ve sü­rek­li bir ya­kın­ma ne­de­ni ha­li­ne ge­le­bi­lir.

Ör­ne­ğin, çar­şı­da alış­ve­riş ya­par­ken aç­lık, yor­gun­luk gi­bi bir ne­den­le baş dön­me­si his­se­den bi­rin­de, di­ye­lim ki ev­li­li­ğin­de ruh­sal ça­tış­ma­lar ya­şa­nı­yor­sa, as­lın­da psi­ko­lo­jik an­lam ta­şı­ma­yan be­lir­ti­ler bu ça­tış­ma­lar­la bağ­lan­tı­lı ha­le ge­le­bi­lir. Ta­bii ki, baş dön­me­si­nin nö­ro­lo­jik, ku­lak bu­run bo­ğaz vb ile il­gi­li ola­bi­le­cek or­ga­nik ne­den­le­ri ön­ce­lik­le araş­tı­rıl­ma­lı; or­ga­nik açık­la­yı­cı bir ne­den bu­lu­na­ma­dı­ğın­da ya da var­sa bi­le be­lir­ti­nin şid­de­ti­ni açık­la­ya­cak dü­zey­de ol­ma­dı­ğın­da psi­ki­yat­rik bir de­ğer­len­dir­me için yön­len­di­ril­me­li­dir.”

Dr. Atalay, strese bağlı rahatsızlıklarda tedavi yöntemleri hakkında ise şunları söylüyor: “Tedavide, stres nasıl ki biyolojik, psikolojik ve toplumsal düzeylerde ortaya çıkabiliyorsa, aynı alanlarda önleyici ve iyileştirici çarelere başvurmak gerekir. Örneğin biyolojik düzeyde bedeni çok zorlamamayı, yorulduğunda nasıl dinlenileceğini (aralar, etkinlikler, okuma, yoga, müzik vb.); psikolojik düzeyde işe yaramayan savunma yöntemlerinden vazgeçip yenilerini gündeme getirmeyi, kendine ve dünyaya farklı bakış açıları geliştirmeyi; toplumsal düzeyde aileden, arkadaşlardan, vb. başlayarak sosyal destek sistemlerini geliştirmeyi öğrenmek gerekir. Ayrıca, strese bağlı sorunlar ortaya çıkmış ve panik bozukluk, depresyon gibi bir bozukluğa dönüşmüşse bu önlemlere ek olarak bir süre hekim gözetiminde ilaç tedavisi görmek gerekebilir.”

STRESTEN KORUNMA YOLLARI

STRESİN FİZİKSEL BELİRTİLERİ:

l Yorgunluk

l Baş dönmesi

l Baş ağrısı

l Uykusuzluk

l Kas ağrıları/katılığı (özellikle ense

omuzlar ve bel)

l Kalp çarpıntıları

l Göğüs ağrıları

l Karında kramplar

l Bulantı

l Titreme

l El ve ayaklarda soğukluk

l Kızarma veya terleme

l Sık soğuk algınlığı

STRESİN ZİHİNSEL BELİRTİLERİ:

l Konsantrasyon ve hafızada düşme

l Kararsızlık

l Düşüncelerin yarışması veya bir şey düşünememe

l Kafa karışıklığı

l Mizah duygusunun kaybı

STRESİN DUYGUSAL BELİRTİLERİ:

l Kaygı (anksiyete)

l Sinirlilik

l Depresyon

l Kızgınlık

l Düş kırıklığı

l Endişe

l Tedirginlik

l Sabırsızlık

l Tahammülsüzlük

STRESİN DAVRANIŞSAL BELİRTİLERİ:

l Yerinde duramama, kıpırdanma

l Sinirsel huylar (tırnak yeme, ayaklarını yere vurma)

l Fazla yeme

l Sigara/içki içme

l Ağlama, feryat etme

l Sövme

l Suçlama, fırlatma, hatta vurma

STRESTEN KURTULMANIN 10 YOLU

1. Kafeini azaltmak ya da kesmek

2. Düzenli egzersiz

3. Gevşeme/meditasyon

4. Uyku

5. Molalar ve boş zaman

6. Gerçekçi beklentiler

7. Yeniden şekillendirme

8. İnanç sistemleri

9. Boşaltma/destek sistemleri

10. Mizah

Alıntı