Yumurta Akıyla Gelen Güzellik

Yumurta Akıyla Gelen Güzellik
Paylaş
 


Yumurta Akıyla  Gelen

Saray Kadınlarının Güzellik Sırlarından Olan Yumurta akı Ünlülerinde Cilt Bakımında İlk Sırada.

Oyun­cu Bur­çin Ter­zi­oğ­lu, cilt gü­zel­li­ği­ni yu­mur­ta akı ve bu­za borç­lu ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Os­man­lı­’da sa­ray ka­dın­la­rı­nın keş­fet­ti­ği bu yön­te­mi bir sü­re­dir Ter­zi­oğ­lu gi­bi Eb­ru Şal­lı ve Ay­dan Şe­ner de uy­gu­lu­yor. Sa­bah­la­rı uyan­dı­ğın­da yü­zü­ne yu­mur­ta akı ve buz sür­dü­ğü­nü söy­le­yen Ter­zi­oğ­lu, “Çe­kim­den ön­ce yu­mur­ta akı ve buz cil­di­me çok iyi ge­li­yor. Alış­kan­lık ol­du­” di­ye ko­nuş­tu.

Gün için­de yü­zü­ne nem­len­di­ri­ci­den baş­ka bir şey sür­me­di­ği­ni söy­le­yen Ter­zi­oğ­lu şöyle konuştu:

‘MAKYAJ YAPMIYORUM’

“Gün­lük ha­yat­ta hiç mak­yaj yap­mı­yo­rum. An­cak çe­kim­ler yü­zün­den cil­dim sa­at­ler­ce mak­ya­ja ma­ruz ka­lı­yor. Te­miz­le­mek için or­ga­nik ve al­kol­süz ürün­le­ri ter­cih edi­yo­ru­m” de­di. Sağ­lı­ğı­na ve for­mu­na da dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten Ter­zi­oğ­lu, “Dö­nem dö­nem re­ji­me gi­ri­yo­rum. Çok id­di­alı de­ği­lim ama do­ğal gü­zel­lik ko­nu­sun­da bi­raz şans­lı­yım. Yü­zü­mün mak­ya­ja pek ih­ti­ya­cı yok” diye konuştu.

AYDAN ŞENER

Mut­fak­ta ye­mek ya­par­ken ka­lan mal­ze­me­le­ri as­la bo­şa har­ca­mam. Di­ye­lim ki yo­ğurt kal­dı, alır yü­zü­me sü­re­rim. Kar­bo­nat­la yu­mur­ta akı cilde çok iyi geliyor. Ki­vi var­sa, cildim C vitamini alsın diye onu so­ya­r yü­zü­me sü­re­rim.

EB­RU ŞAL­LI

Eb­ru Şal­lı da pü­rüz­süz cil­di­ni yu­mur­ta akı­na borç­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler­den. Yıl­lar ön­ce yu­mur­ta akı­nın fay­da­la­rı­nı keş­fet­ti­ği­ni ve cil­di­ne çok iyi gel­di­ği­ni söy­le­yen Şal­lı, ki­ta­bın­da da yu­mur­ta akı­nı tav­si­ye edi­yor.

HAZIRLANIŞI VE KULLANILIŞI

Yu­mur­ta­nın akı­nı ayı­rıp bir ka­se­ye alın. İçe­ri­si­ne süt ve bal ila­ve edip iyi­ce çır­pın. Yu­mur­ta akı bem­be­yaz ola­cak şe­kil­de ka­rış­tır­dık­tan son­ra da­ire­sel ha­re­ket­ler­le cil­di­ni­ze ma­saj ya­pa­rak uy­gu­la­yın. 20 da­ki­ka bek­le­tip ılık su ile yı­ka­yın. Haf­ta­da 2 kez ya­pa­bi­lir­si­niz.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Sponsorlu Bağlantılar
Ara
Son Yazılar

Erkeklerin Kadınlarda Çekici Bulduğu 10 Şey

Erkeklerin Kadınlarda Çekici Bulduğu 10 Şey Hemen hemen hepimiz karşı cinste çekici bulduğumuz tuhaf seyleri

0 2 15 Temmuz 2019
Kategoriler

Moda, Kıyafet Modelleri, Bayan Giyim, Gelinlik Modelleri,Saç Bakımı Sosyetikcadde.com
خرید کریو دانلود فیلم دانلود آهنگ جدید